Thống kê truy cập
Đang truy cập: 2
Trong ngày: 9
Trong tuần: 158
Lượt truy cập: 33651

Chức năng, nhiệm vụ phòng Quản lý Ủy thác – Quỹ đầu tư phát triển Ninh Bình

     Phòng Quản lý ủy thác thuộc quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình được thành lập ngày 14/5/2020 theo quyết định số 03/QĐ-HĐQL của Hội đồng quản lý Quỹ; tổng số cán bộ, nhân viên hiện có là 04 người, gồm: 01 trưởng phòng; 01 phó phòng, 02 nhân viên với 100% CBNV có trình độ đại học trở lên; trong đó: có 03 đảng viên; cơ sở vật chất, thiết bị được trang bị đầy đủ đảm bảo thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao.

     Chức năng, nhiệm vụ của phòng thực hiện theo Quyết định số 04/QĐ - HĐQL ngày 14/05/2020 của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ của bộ máy nghiệp vụ Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình:

     Phòng có chức năng giúp Giám đốc Quỹ trong việc lập kế hoạch, tổ chức và quản lý các nguồn vốn từ hoạt động nhận ủy thác và ủy thác.

qlut001

( Tập thể phòng Quản lý Ủy thác tham gia tết trồng cây 2021)

     Nhiệm vụ:

     Đối với nhiệm vụ Ủy thác: Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện hoạt động ủy thác cho các tổ chức tài chính, tín dụng thực hiện việc cho vay và thu hồi nợ vay của các dự án thuộc đối tượng ủy thác cho vay của Quỹ theo quy định; Báo cáo tình hình thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động ủy thác cho vay của Quỹ định kỳ tháng/quý/năm; Tham mưu, đề xuất xây dựng quy trình và các văn bản hướng dẫn liên quan đến hoạt động ủy thác cho vay trình Giám đốc Quỹ ban hành để thực hiện; Quản lý, lưu trữ hồ sơ theo quy định;

     Đối với nhiệm vụ Nhận ủy thác: Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện, quản lý, kiểm soát giải ngân - thu hồi vốn theo quy định tại Hợp đồng ủy thác và các quy định hiện hành; Báo cáo tình hình thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện các dự án nhận ủy thác định kỳ tháng/quý/năm theo yêu cầu quản lý đối với các dự án và nguồn vốn nhận ủy thác cũng như các quỹ tài chính nhà nước tại địa phương; Tham mưu đề xuất xây dựng quy trình và các văn bản hướng dẫn liên quan đến hoạt động nhận ủy thác cho vay trình Giám đốc Quỹ ban hành để thực hiện.

qluy002

( Trưởng phòng Quản lý ủy thác)

     Với chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của phòng Quản lý Ủy thác trong thời gian qua phòng đã đóng góp một phần không nhỏ vào Kết quả hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình, cụ thể:

     Thực hiện Hợp đồng ủy thác quản lý Quỹ Phát triển đất tỉnh Ninh Bình số 01/HĐUT-QĐT ngày 02/01/2018 và Phụ lục Hợp đồng số 02/PLHĐUT-QĐT ngày 01/08/2020 giữa Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình và Quỹ Phát triển đất tỉnh Ninh Bình, Quỹ đang thực hiện quản lý, theo dõi và thu hồi vốn ứng của các dự án ứng vốn từ Quỹ phát triển đất của tỉnh.

     Đến 31/12/2021, phòng thực hiện theo dõi vốn ứng của 23 dự án với tổng dư nợ là 431tỷ đồng của 07 đơn vị ứng vốn. Trong năm 2021, bám sát kế hoạch hoạt động và chỉ đạo của UBND tỉnh, Nghị quyết của hội đồng quản lý Quỹ, phòng đã hướng dẫn, thẩm định hồ sơ ứng vốn các đơn vị, báo cáo lãnh đạo Quỹ để trình UBND tỉnh chấp thuận ứng vốn cho 18 dự án với tổng số tiền là: 247 tỷ đồng của 06 đơn vị.

qluy003

( Lãnh đạo Quỹ, cán bộ phòng Quản lý y thác kiểm tra dự án trước khi cho ứng vốn)

     Công tác thu hồi vốn ứng được phòng tăng cường kiểm tra, theo dõi nguồn trả nợ của các đơn vị để kịp thời đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị ứng vốn hoàn trả vốn ứng đúng hạn và hoàn trả vốn ứng trước hạn. Đồng thời thường xuyên theo dõi tiến độ thi công, theo dõi các kênh thông tin như báo giấy, báo mạng, thông tin truyền hình, mạng xã hội facebook các đơn vị đấu giá tài sản về việc đấu giá giá trị quyền sử dụng đất trên toàn tỉnh, kết quả đấu giá giá trị quyền sử dụng đất của các dự án để kịp thời đôn đốc thu hồi vốn ứng trước hạn các dự án. Qua đó, đến 31/12/2021 phòng tập trung đôn đốc thu hồi vốn ứng với tổng số tiền thu hồi là 227 tỷ đồng tăng 56,55% so với cùng kỳ năm trước giúp cho hoạt động của Quỹ đạt hiệu quả, đồng thời góp phần vào quá trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và đất nước.

qlut004

( Cán bộ phòng Quản lý y thác trao đổi nghiệp vụ thẩm định hồ sơ dự án xin ứng vốn

Quỹ phát triển đất tỉnh để chi trả giải phóng mặt bằng)

     Trong quá trình xử lý nghiệp vụ, phòng Quản lý Ủy thác thực hiện thẩm định, giải quyết thủ tục ứng vốn nhanh chóng, đúng quy định đã đáp ứng kịp thời nguồn vốn cho các đơn vị góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2021 của Quỹ. Đặc biệt trong công tác quản lý hoạt động của Quỹ phát triển đất đã đáp ứng nhu cầu nhà ở của nhân dân trên địa bàn và các lao động, công nhân tại các khu công nghiệp; khai thác hiệu quả quỹ đất, nâng cao giá trị sử dụng đất; xây dựng đồng bộ, hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật tạo thành một điểm dân cư mới có hạ tầng kỹ thuật đồng bộ; đồng thời góp phần tăng nguồn thu ngân sách và nguồn vốn để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn các huyện, thành phố, đặc biệt là hạ tầng đô thị từng bước hình thành theo quy hoạch.

     Trong thời gian tới tập thể phòng Quản lý ủy thác chú trọng nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả công tác thẩm định, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục ứng vốn, đồng thười đề xuất một số giải pháp để nâng cao chất lượng, đội ngũ cán bộ nhân viên trong phòng.


Tác giả bài viết: Phòng Quản lý ủy thác

Quỹ đầu tư phát triển ninh bình
3

Đường Nguyễn Bặc, phố Hợp Thành,

phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

5 0229.3891.230
4 0229.3891.230
2 quydautuphattrienninhbinh.gov.vn
1 quydtpt@ninhbinh.gov.vn
Bản đồ
Website is designed at tnweb.vn