Thống kê truy cập
Đang truy cập: 1
Trong ngày: 7
Trong tuần: 157
Lượt truy cập: 33635

GIỚI THIỆU VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NINH BÌNH


     Phòng Tài chính – Kế hoạch là phòng nghiệp vụ thuộc Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình được thành lập ngay từ những năm đầu tiên Quỹ được kiện toàn đi vào hoạt động độc lập, Thực hiện Quyết định số 03/QĐ-HĐQL ngày 14/05/2020 của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình về việc kiện toàn bộ máy nghiệp vụ của Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình, Phòng Tài chính – Kế toán được đổi tên thành Phòng Tài chính – Kế hoạch.

     Hiện nay, Phòng Tài chính – Kế hoạch có tổng số cán bộ nhân viên là 06 người bao gồm: Đồng chí Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng, 01 Phó phòng, 04 nhân viên nghiệp vụ, với 100% cán bộ nhân viên có trình độ đại học trở lên; trong đó có 05 Đảng viên, 01 người có trình độ Cao cấp lý luận chính trị, 01 người có trình độ Trung cấp lý luận chính trị. Cơ sở vật chất, trang thiết bị được trang bị đầy đủ đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo năng suất, chất lượng và hiệu quả trong công việc.

tckh01

     Phòng Tài chính – Kế hoạch có chức năng tham mưu và triển khai các hoạt động về công tác kế hoạch, công tác quản lý tài chính, kế toán theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động; cơ chế quản lý tài chính của Quỹ đầu tư phát triển địa phương và nhiệm vụ: Xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh tài chính hàng năm trung và dài hạn của Quỹ. Theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch. Tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu quản lý, đồng thời thực hiện công tác tài chính – kế toán của Quỹ Đầu tư phát triển và Quỹ Phát triển đất theo quy định của Nhà nước.

     Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, kể từ khi được thành lập Phòng Tài chính – Kế hoạch đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao:

     - Công tác tham mưu

     Hàng năm, Phòng đã trực tiếp tham mưu giúp lãnh đạo Quỹ:

     + Xây dựng Kế hoạch hoạt động, Kế hoạch tài chính năm trình UBND tỉnh phê duyệt đảm bảo thời gian và định mức chi phí theo đúng quy định của nhà nước;

     + Lập Báo cáo tài chính, Báo cáo quyết toán, Xếp loại hiệu quả hoạt động Quỹ và Phân phối chênh lệch thu-chi, trình UBND tỉnh phê duyệt đảm bảo đúng quy định hiện hành;

     + Tham mưu trong việc cân đối các khoản chi phí phù hợp với nhu cầu hoạt động và kết quả kinh doanh đảm bảo nguồn lực tài chính của Quỹ được quản lý theo đúng nguyên tắc kế toán và các chuẩn mực có liên quan.

     + Tham mưu trong việc phân bổ nguồn vốn hoạt động của Quỹ vào 02 lĩnh vực là Đầu tư trực tiếp và Cho vay đầu tư đúng Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua đảm bảo việc sử dụng vốn mang lại hiệu quả kinh tế cho Quỹ, đồng thời góp phần phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội ở những địa bàn khó khăn trong tỉnh;

     - Tham mưu trong việc quản lý điều hành Quỹ Phát triển đất tỉnh Ninh Bình đảm bảo đúng quy định của Nhà nước, nguồn vốn của Quỹ Phát triển đất đã đáp ứng kịp thời cho các đơn vị ứng vốn để thực hiện bồi thường, hỗ trợ GPMB, các Khu công nghiệp, làng nghề, xây dựng CSHT, đấu giá quyền sử dụng đất góp phần bảo đảm chỉ tiêu kế hoạch về thu tiền sử dụng đất hàng năm của tỉnh.

     - Công tác phối hợp:

     + Phối hợp với Văn phòng Quỹ và cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Lao động, thương binh và xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh trong việc thực hiện các quy định về pháp luật lao động, luật Bảo hiểm xã hội để thực hiện chế độ, chính sách cho người lao động, đồng thời triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nâng cao chất lượng hiệu quả công tác chuyên môn.

     + Phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh, Cục thuế tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Phòng như thẩm định Kế hoạch tài chính năm; Quyết toán năm và việc thực hiện nghĩa vụ thuế của Quỹ.

     + Phối hợp với các tổ chức đoàn thanh niên, tổ công đoàn Quỹ trong việc tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, tổ chức các hoạt động an sinh xã hội cũng như quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập cho người lao động.

     - Hoạt động khác:

     + Việc áp dụng khoa học công nghệ: 100% cán bộ nhân viên của Phòng Tài chính- Kế hoạch được trang bị máy vi tính, và cài đặt hệ thống phần mềm kế toán của Quỹ đầu tư và Quỹ Phát triển đất qua hệ thống mạng nội bộ được nối từ máy chủ của đồng chí trưởng phòng đến tất cả các máy trạm của CBNV thuộc phòng nhằm đáp ứng yêu cầu quản trị và hoạt động kinh doanh cũng như trợ lực cho các nhà quản trị của Quỹ nắm được tình hình tài chính tại bất kỳ thời điểm nào cần cung cấp thông tin, đồng thời góp phần cải cách thủ tục hành chính.

     + Việc quản lý hồ sơ tài liệu trong công tác chuyên môn:

     Phòng đã xây dựng Danh mục hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 của Bộ Nội vụ quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức trình Giám đốc Quỹ duyệt để thực hiện.

     Được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Giám đốc, sự phối kết hợp của các phòng, ban trong cơ quan và sự nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao của toàn thể cán bộ phòng. Tập thể Phòng Tài chính – Kế hoạch Quỹ đoàn kết, gương mẫu, nhiệt tình, trách nhiệm, tâm huyết cao trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Phòng.

     Lãnh đạo Phòng đánh giá đúng năng lực, trình độ của từng cán bộ nhân viên, trên cơ sở đó phân công công việc cụ thể cho từng người trong phòng, tạo nền tảng làm việc nề nếp, ổn định, khoa học, có tính nhất quán và đạt hiệu quả cao. Chỉ đạo, thực hiện tốt việc phối hợp với cán bộ, nhân viên trong phòng, giữa các phòng trong cơ quan và các tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao hiệu quả, góp phần cùng cơ quan hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ đề ra, đạt kết quả tốt.

     Hằng năm, tập thể Phòng Tài chính – Kế hoạch luôn hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ được giao, là một trong những tập thể đi đầu đóng góp vào thành tích chung của Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình, cụ thể danh hiệu thi đua và các hình thức đã được khen thưởng:

     Danh hiệu thi đua:

     - Năm 2019:

     + Tập thể lao động tiên tiến theo Quyết định số 264/QĐ-QĐT ngày 28/12/2018 của Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình

     - Tập thể lao động xuất sắc theo Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình

     - Năm 2020: Tập thể lao động tiên tiến theo Quyết định số 274/QĐ-QĐT ngày 31/12/2020 của Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình

     - Năm 2021:  Tập thể lao động tiên tiến theo Quyết định số 336/QĐ-QĐT ngày 20/12/2021 của Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình

     Hình thức khen thưởng:

     - Năm 2018: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh theo Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 24/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

     - Năm 2020: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh theo Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

tckh02

(Đại diện phòng Tài chính – Kế hoạch nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình)


Quỹ đầu tư phát triển ninh bình
3

Đường Nguyễn Bặc, phố Hợp Thành,

phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

5 0229.3891.230
4 0229.3891.230
2 quydautuphattrienninhbinh.gov.vn
1 quydtpt@ninhbinh.gov.vn
Bản đồ
Website is designed at tnweb.vn