Thống kê truy cập
Đang truy cập: 1
Trong ngày: 2
Trong tuần: 76
Lượt truy cập: 32177

Giới thiệu tổng quan về Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình


     Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình được thành lập theo Quyết định số 2782/QĐ-UBND ngày 26/12/2003 của UBND tỉnh Ninh Bình và được tổ chức lại theo Quyết định số 870/QĐ-UBND ngày 29/04/2008 của UBND tỉnh Ninh Bình.

     Năm 2021 Chính phủ ban hành Nghị định 147/2020/NĐ-CP Quỹ được xác định là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn; thực hiện chức năng cho vay và đầu tư tại địa phương theo quy định tại Nghị định 147/2020/NĐ-CP. Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với Quỹ.

     Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình có bộ máy hoạt động độc lập, kể từ khi được thành lập Quỹ luôn chú trọng kiện toàn bộ máy hoạt động để phù hợp và kịp thời yêu cầu nhiệm vụ mới.

     - Tên giao dịch: Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình.

     - Tên giao dịch quốc tế: Ninh Binh Developmet Investment Fund.

     - Địa chỉ trụ sở: Đường Nguyễn Bặc – Phố Hợp Thành - Phường Đông Thành - Thành phố Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình.

     - Điện thoại: (0229) 3891230/ Fax: (0229) 3891230

     - Website: quydautuphattrienninhbinh.com

     - Nguồn vốn hoạt động: Vốn chủ sở hữu, vốn huy động và vốn nhận uỷ thác.

     - Vốn điều lệ tối thiểu của Quỹ là: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng).

     Cơ cấu tổ chức của Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình gồm:

     Cơ cấu tổ chức của Quỹ gồm: Hội đồng quản lý; Ban kiểm soát, Ban điều hành.

so_do_quy

      1. Hội đồng quản lý Quỹ: Gồm 05 thành viên, cụ thể:

     1.1. Ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình - Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ.

     1.2. Ông Hoàng Văn Kiên, Giám đốc Sở Tài chính Ninh Bình - Phó chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ.

     1.3. Ông Nguyễn Hữu Thạch, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình - Phó chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ.

     1.4. Bà Đinh Thị Thúy Ngần, Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Ninh Bình - Ủy viên Hội đồng quản lý Quỹ.

     1.5. Ông Nguyễn Văn Khiết, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Ninh Bình - Ủy viên Hội đồng quản lý Quỹ.

     2. Ban kiểm soát Quỹ: Gồm 02 thành viên, cụ thể:

     2.1. Ông Nguyễn Văn Sáng, Trưởng phòng Quản lý ngân sách Sở Tài chính Ninh Bình - Trưởng Ban kiểm soát Quỹ.

     2.2. Bà Nguyễn Thị Tú Linh, Phó phòng Tài chính doanh nghiệp Sở Tài chính Ninh Bình - Thành viên Ban kiểm soát Quỹ.

     3. Ban điều hành gồm: Gồm 02 thành viên, cụ thể:

     3.1. Ban Giám đốc Quỹ:

     - Ông Nguyễn Hữu Thạch, Giám đốc Quỹ.

     - Bà Phạm Thị Tuyết Minh, Phó Giám đốc Quỹ.

    bgdq

     3.2. Bộ máy giúp việc: Gồm 05 phòng nghiệp vụ, cụ thể:

     - Văn phòng: Bà Nguyễn Thị Bình, Chánh Văn phòng;

     - Phòng Tài chính – Kế hoạch: Bà Đinh Thị Mai Lan, Trưỏng phòng;

     - Phòng Quản lý đầu tư: Ông Lưu Đức Vũ, Trưỏng phòng;

     - Phòng Quản lý ủy thác: Bà Phạm Hồng Điệp, Trưỏng phòng;

     - Phòng Tín dụng: Ông Hoàng Thành Luân, Trưỏng phòng.

     Phạm vi hoạt động của Quỹ:

     Huy động vốn trung, dài hạn từ các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định tại Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 và pháp luật có liên quan.

     Cho vay các dự án thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành.

     Đầu tư các dự án, đầu tư thành lập tổ chức kinh tế, đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần góp vốn của tổ chức kinh tế thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành.

     Uỷ thác cho vay, đầu tư; nhận uỷ thác quản lý các quỹ tài chính nhà nước tại tỉnh, các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật và Nghị định số 147/2020/NĐ-CP.

     Thực hiện nghiệp vụ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương theo uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật và số Nghị định số 147/2020/NĐ-CP.

Tác giả bài viết: Văn phòng

Quỹ đầu tư phát triển ninh bình
3

Đường Nguyễn Bặc, phố Hợp Thành,

phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

5 0229.3891.230
4 0229.3891.230
2 quydautuphattrienninhbinh.gov.vn
1 quydtpt@ninhbinh.gov.vn
Bản đồ
Website is designed at tnweb.vn