Thống kê truy cập
Đang truy cập: 2
Trong ngày: 8
Trong tuần: 157
Lượt truy cập: 33646

GIỚI THIỆU VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG TÍN DỤNG - QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NINH BÌNH

 

     Phòng Tín dụng là một trong những phòng nghiệp vụ thuộc Quỹ được thành lập ngay từ những năm đầu tiên Quỹ được kiện toàn và đi vào hoạt động độc lập (từ năm 2010 với tên ban đầu là phòng Tín dụng – Đầu tư). Phòng Tín dụng có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể theo Quyết định số 04/QĐ-HĐQL ngày 14/05/2020 của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình.

     Hiện nay tổng số cán bộ, nhân viên của phòng Tín dụng 07 người, gồm: 01 đồng chí trưởng phòng; 02 phó phòng và 04 cán bộ tín dụng.

     Cơ sở vật chất: Hiện tại phòng Tín dụng được bố trí 03 phòng làm việc với trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công tác nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

     Hiện tại phòng Tín dụng có 04 Đảng viên; sinh hoạt đoàn thể trong: Tổ Công đoàn và phân đoàn thanh niên của Quỹ.

     Cán bộ nhân viên phòng Tín dụng luôn bám sát vào chức năng, nhiệm vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo kịp tiến độ, hiệu quả trong công việc, không ngại khó khăn, luôn nỗ lực phấn đấu vì sự phát triển của Quỹ.

td01

(Tập thể CBNV phòng Tín dụng - Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình)

     * Chức năng của phòng Tín dụng

     Phòng Tín dụng có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Quỹ trong việc lập kế hoạch, thẩm định, cho vay và quản lý các dự án vay vốn từ nguồn vốn hoạt động của Quỹ và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định hiện hành.

     * Nhiệm vụ của phòng Tín dụng

     - Trong công tác thẩm định:

     + Tiếp nhận và thẩm định các dự án cho vay đầu tư theo đúng Điều lệ tổ chức hoạt động, quy chế, quy trình của Quỹ và các văn bản có liên quan để trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định;

     + Thẩm định giá trị tài sản đảm bảo, quản lý hồ sơ, giấy tờ liên quan đến công tác thẩm định đối với dự án và tài sản đảm bảo.

     + Tham mưu, đề xuất xây dựng các văn bản quy định liên quan đến công tác thẩm định.

     - Trong công tác cho vay:

     + Lập kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đối với hoạt động cho vay đầu tư của Quỹ theo năm và theo từng giai đoạn; Chủ động đề xuất các giải pháp để hoàn thành kế hoạch đã xây dựng;

     + Triển khai, tìm kiếm và hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ vay vốn theo quy định;

     + Đề xuất, triển khai, thực hiện phương án cho vay hợp vốn đối với các tổ chức/tổ chức tài chính, tín dụng khác theo quy định;

     + Tổ chức triển khai thủ tục cho vay đối với các dự án đủ điều kiện; quản lý sau giải ngân và thu hồi nợ vay theo quy định; Thực hiện công tác quản lý rủi ro, định kỳ phân tích đánh giá phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro cho vay đầu tư theo quy định;

     + Thực hiện tổng hợp, đánh giá, báo cáo tình hình triển khai thực hiện và kết quả hoạt động cho vay định kỳ và đột xuất theo yêu cầu quản lý;

     + Tham mưu, đề xuất mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ theo quy định;

     + Tham mưu, đề xuất xây dựng quy trình và các văn bản hướng dẫn liên quan đến hoạt động cho vay đầu tư;

     + Quản lý hồ sơ, giấy tờ liên quan đến khách hàng vay vốn tại Quỹ.

     - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Quỹ phân công.

     * Kết quả thực hiện nhiệm vụ và thành tích đã đạt được của phòng

     Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc, sự phối hợp chặt chẽ của các phòng chuyên môn trong cơ quan và sự nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao của toàn thể cán bộ phòng, tập thể phòng Tín dụng luôn đoàn kết, gương mẫu, nhiệt tình, trách nhiệm, luôn hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ được giao.

     Phòng đã tiến hành các thủ tục cho vay các dự án thuộc danh mục các lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh, kịp thời hỗ trợ cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được vay vốn với lãi suất ưu đãi, giảm thiểu chi phí tài chính nhằm góp phần giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn để dần đi vào hoạt động ổn định.

td02

(Phòng Tín dụng tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng

và triển khai nhiệm vụ những tháng tiếp theo)

     Qua những năm gần đây, phòng Tín dụng đã từng bước khắc phục khó khăn, tích cực phấn đấu công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, kết quả cụ thể như sau:

      Năm 2019: 

     - Tập thể lao động tiên tiến theo Quyết định số 264/QĐ-QĐT ngày 27/12/2019 của Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình

     - Cờ thi đua xuất sắc theo Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

     Năm 2020: 

     - Tập thể lao động tiên tiến theo Quyết định số 256/QĐ-QĐT ngày 21/12/2020 của Quỹ Đầu tư

phát triển Ninh Bình.

     - Bằng khen của UBND tỉnh theo Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

     Năm 2021:

     - Tập thể lao động tiên tiến theo Quyết định số 336/QĐ-QĐT ngày 20/12/2021 của Quỹ Đầu tư

phát triển Ninh Bình.

     - Bằng khen của UBND tỉnh theo Quyết định số 1027/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

Quỹ đầu tư phát triển ninh bình
3

Đường Nguyễn Bặc, phố Hợp Thành,

phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

5 0229.3891.230
4 0229.3891.230
2 quydautuphattrienninhbinh.gov.vn
1 quydtpt@ninhbinh.gov.vn
Bản đồ
Website is designed at tnweb.vn